SVF
Đăng ký
Danh mục

[TỈNH HÀ GIANG] Chương trình khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên  

KẾ HOẠCH

Tổ chức khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên  

 

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp;

- Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường;

- Tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên được tiếp cận và hiện thực hóa các ý tưởng, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường;

- Các hoạt động phải được tổ chức chu đáo, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

       1. Thời gian: Từ 14h00 - 17h00, ngày 02/10/2021 (thứ bảy).

       2. Địa điểm: Tại vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Hà Giang.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tham quan và nghe giới thiệu về vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp;

2. Trao đổi, chia sẻ, truyền cảm hứng khởi nghiệp và tư duy sáng tạo cho học sinh, sinh viên;

* Ma két chương trình

HUY HIỆU ĐOÀN

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH HÀ GIANG

 

CHƯƠNG TRÌNH

KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG KHỞI NGHIỆP CHO HSSV

                                      

                                  Hà Giang, ngày     tháng 10 năm 2021


IV. THÀNH PHẦN THAM GIA

- Thường trực Tỉnh đoàn; Giám đốc Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư; Đại diện Hội Doanh nhân trẻ; Ban Thanh thiếu nhi Trường học, Ban Phong trào Tỉnh đoàn.

- Các đồng chí Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ, Bí thư Đoàn trường THPT trên địa bàn thành phố có học sinh tham gia.

- 30 em học sinh, sinh viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

- Giao Ban Thanh thiếu nhi Trường học: tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình trình; xây dựng kịch bản, làm công tác tổ chức chương trình; Tổng hợp danh sách học sinh, sinh viên tham gia chương trình.

- Giao Ban Phong trào: kết nối với đồng chí Giám đốc Trung tâm Tư vấn và xúc tiến đầu tư; mời đại diện Quỹ SVF truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh viên.

- Giao Ban Tuyên giáo: cử cán bộ tham gia và đưa tin về chương trình.

- Giao Văn phòng: Chuẩn bị maket, âm thanh, tạo phòng họp trực tuyến, công tác phục vụ.

2. Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

 Chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh chọn cử 20 em học sinh, sinh viên tham gia chương trình.

3. Thành đoàn Hà Giang

Chỉ đạo Đoàn trường THPT trên địa bàn thành phố chọn cử 10 em học sinh tham gia chương trình.

Các đơn vị gửi danh sách học sinh, sinh viên tham gia chương trình về Tỉnh đoàn qua Ban Thanh thiếu nhi Trường học trước 10h00, ngày 01/10/2021 qua địa chỉ Email: Bantruonghoc.tdhg@gmail.com

4. Đề nghị Trung tâm Tư vấn và xúc tiến đầu tư, Vườn ươm khởi nghiệp: Chuẩn bị hội trường, ghế ngồi, máy chiếu.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn phối hợp Trung tâm Tư vấn và xúc tiến đầu tư, Vườn ươm khởi nghiệp triển khai; đề nghị Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Hà Giang nghiêm túc thực hiện.

 

----------------------

CHƯƠNG TRÌNH

KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG KHỞI NGHIỆP CHO HSSV

 

- Thời gian: 14h00, ngày 02/10/2021      

- Địa điểm: Tại Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp

STT Thời gian Nội dung Người thực hiện
1 Từ 14h00-14h10

- Ôn định tổ chức;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

Ban TTNTH
2 Từ 14h10-14h20 Phát biểu của Thường trực Tỉnh đoàn Thường trực Tỉnh đoàn
3 Từ 14h20- 15h00 Tham quan, giới thiệu về vườn ươm doanh nghiệp, khởi nghiệp Đc Giám đốc Trung tâm Tư vấn và xúc tiến đầu tư
4 Từ 15h00-15h45 Đại diện Hội doanh nhân trẻ chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp Đại diện Quỹ SVF
5 Từ 15h45- 16h45 Diễn giả truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên Đại diện Quỹ SVF
6 17h00 Kết thúc chương trình  
 
Share Đăng Ký Tham Dự
Quay về