SVF
Đăng ký

Trong 5 năm hoạt động xây dựng HST ĐMST tại Việt Nam và nhiều địa phương, SVF sử dụng phương pháp định tính để đánh giá mức độ trưởng thành của HST theo mô hình 4 giai đoạn, bao gồm:
- M1  (Community): là giai đoạn kết nối xây dựng cồng đồng trong HST;

- M2 (Capicity): là giai đoạn nâng cao năng lực các thành tố trong HST;

- M3 (Collaboration): là giai đoạn tăng trưởng và mở rộng hợp tác sâu trong HST:

- M4 (Self-Sustainable): là giai đoạn trưởng thành phát triển bền vững, mỗi thành tố trong HST đều có định vị vững vàng và có mô hình phát triển bền vững.

 

Trong giai đoạn tiếp theo, với phương pháp luận nghiên cứu sẵn có, SVF triển khai các chương trình nâng cao năng lực như sau:

 

1. MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH HỆ SINH THÁI ĐMST & KHỞI NGHIỆP

SVF đồng hành cùng các đối tác địa phương quan tâm nghiên cứu xâu dựng bộ cơ sở dữ liệu, cổng thông tin khảo sát và thu thập dữ liệu đo lường để tiến đến ứng dụng mô hình đánh giá mức độ trưởng thành HST ĐMST và khởi nghiệp bằng phương pháp định lượng (mô hình IEEM) với 16 miền đo và phân bổ thành 22 chỉ tiêu đo lường.

 

2. CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỌC TẬP CÁC MÔ HÌNH HST QUỐC TẾ

SVF cung cấp các chương trình tour tham quan học tập kinh nghiệm, mô hình HST quốc tế tại các quốc gia như Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc...

 

3. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ & THỰC THI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Chương trình huấn luyện được thiết kế nhằm truyền tải những kiến thức nền tảng về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến các các cấp lãnh đạo sở ban ngành, các cấp quản lý, chuyên viên kỹ thuật có liên quan trong khối quản lý nhà nước tại địa phương nhằm đảm bảo sự đồng nhất về tư duy và kiến thức.

 

4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC

SVF phát triển mô hình Thúc đẩy năng lực tổ chức hướng đến tăng trưởng kinh tế (BEEG) nhằm giúp các tổ chức nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động một cách có thể đo lường được nhằm đạt được những mục tiêu dài hạn của tổ chức.

 

5. CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO VÀ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SMEs

Là chương trình ươm tạo & thúc đẩy tăng trưởng được thiết kế kéo dài từ 4 - 6 tháng, gắn kết chặt chẽ với nguồn lực hỗ trợ SMEs sẵn có tại địa phương.

 

6. TRẠI HUẤN LUYỆN SÀNG LỌC & TĂNG TỐC STARTUP

Chương trình trại huấn luyện được thiết kế trong 5 ngày với các hoạt động huấn luyện liên tục và có sự tương tác với các cố vấn, chuyên gia về công nghệ, mô hình kinh doanh và các nhà đầu tư.

 

 

Quay về